fbpx

Termat dhe Kushtet e Përdorimit

KUSHTET E PËRDORIMIT

Këto Kushte dhe shtojcat e tjera të bashkëngjitura në këto Kushte, përcaktojnë termet dhe kushtet e përgjithshme, të cilat rregullojnë përdorimin e uebfaqes www.makerminds.org si dhe blerjen e produkteve të vendosura në të (tash e tutje referuar si: “MakerMinds” ose “Platforma”, dhe në momentin e pranimit të tyre, trajtohen si kontratë e lidhur në mes të: MakerMinds LLC , – Dega në Kosovë “MakerMinds”) Podujevë,me numër të regjistrimit të biznesit 810195752; dhe Juve si përdorues, në bazë të të të dhënave të ofruara në momentin e regjistrimit tuaj në platformën (“Përdoruesi”). Këto Kushte të Përdorimit janë të vlefshme nga data e aplikimit në uebfaqe – sipas Nenit 1 të kësaj Kontrate.

Ju faleminderit që keni zgjedhur të përdorni platformat e MakerMinds., shërbimet dhe produktet tona të tjera, ku në tërësi do t’i referohemi si “Shërbimet”.

Ne i kemi hartuar këto Kushte ashtu që të njoftoheni me dispozitat të cilat definojnë marrëdhënien tonë me ju, në aspektin juridik. Edhe pse jemi munduar këto Kushte të jenë sa më të kuptueshme, në të do të hasni edhe terme ligjore. Arsyeja e përdorimit të tyre është shkaku se tërësia e tyre krijon marrëdhënie kontraktuese në mes juve si Përdorues dhe MakerMinds. Për këtë arsye, kërkojmë nga ju që t’i lexoni me kujdes dhe të kërkoni këshilla profesionale nëse e shihni të nevojshme dhe arsyeshme.

Pranimi i kushteve përfundimisht konsiderohet se krijon Kontratë në mes juve si përdorues dhe MakerMinds.

MakerMinds në kuadër të aktiviteteve të saj operon edhe me brendet “Makerize” të cilat kanë për qëllim që klientëve të MakerMinds të ju ofrojnë mundësi të blerjes së produkteve dhe shërbimeve të ndryshme përmes platformës online makerminds.org, nën kushtet e përcaktuara në këtë këto Kushte, respektivisht në këtë Kontratë dhe çfarëdo kushte shtesë të nxjerra nga MakerMinds.

Në kuadër të shërbimeve të saj MakerMinds do të ofroj platformën e avancuar online për të gjithë përdoruesit e interesuar, e cila përmban një gamë të gjerë të shërbimeve të cilat ofrohen nga MakerMinds, ose nga palë të treta të kontraktuara nga MakerMinds, të dhëna të plota për produktet e ofruara, vlerësime të produkteve, fotografi dhe detaje tjera të rëndësishme që kanë për qëllim t’i ofrojnë konsumatorëve të MakerMinds një pasqyrë të plotë të produkteve për të cilat kanë interes të bëjnë blerjen (tash e tutje referuar si: “Produktet”)

Platforma është treg elektronik online, ku Përdoruesit do të kenë mundësi që të gjitha trajnimet e ofruara referuar si shërbime t’i blejnë online, nën kushtet e përcaktuara në këto Kushte.

Këto Kushte përcaktojnë edhe rregullat mbi privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me Ligjin NR. 06/L-082 për mbrojtjen e të dhënave personale, të datës 25 shkurt 2019, si ligj i aplikueshëm në Republikën e Kosovës.

Përdorimi i kësaj faqeje interneti nënkupton pranim të plotë dhe pa rezerva të Kushteve të cilat janë aplikuar në tërë përmbajtjen e kësaj faqe.

Në rast se Përdoruesi i internetit nuk është dakord me ndonjë pjesë të këtyre Kushteve, Përdoruesi duhet të dalë menjëherë nga kjo faqe interneti dhe të mos bëjë asnjë përdorim të mëtejshëm të saj.

Nëse vazhdoni më tutje, ju si Përdorues e pranoni që keni lexuar, kuptuar dhe pranuar pa kushte Kushtet e Përdorimit dhe të bien dakord me detyrimet e përcaktuara në këto kushte.

 •  Lidhja e Kontratës

Kontrata në mes të MakerMinds dhe Klientëve lidhet përmes Platformës www.makerminds.org. Vendosja e produkteve dhe shërbimeve tona në Platforme përbënë një ofertë e cila i drejtohet klientëve, me qëllim të lidhjes së Kontratës së Shitjes në Distancë.

Për të lidhur këtë Kontratë, Klienti duhet që të kërkojë takim konsultues për produktin apo produktet e përzgjedhura në seksionin e trajnimeve të ofruara (tash e tutje referuar si: “formular aplikimi”) dhe të procesoj deri në fund aplikimin e saj/tij. Trajnimet si dhe të dhënat e vendosura mund të ndryshohen para vendosjes së vendimit tuaj, përmes opsioneve të ofruara në Platformë. Pas përzgjedhjes së trajnimit klienti duhet të plotësojë një formular aplikimi për konsultim rreth shërbimeve të ofruara rreth produkteve dhe shërbimeve.Klienti duhet të plotësojë rubrikat e të dhënave personale si emri, mbiemri, adresa, numri i telefonit dhe arsyeja e aplikimit.

Pas dhënies së Konfirmimit përfundimtar dhe mbajtes së takimit konsultues ku klienti konfirmon se dëshiron të regjistrohet në njërën nga trajnimet e zgjedhura, dhe dërgohet faturë për ekzekutimin e aplikimit, Kontrata në mes të Klientit dhe MakerMinds konsiderohet e lidhur. Klienti domosdoshmërisht duhet që të pranojë këto Kushte të Përdorimit për të vendosur për trajnimin dhe për t’u konsideruar Kontrata si e lidhur, në të kundërtën, Klienti nuk do të mund të bëjë regjistrimin e tij.

 •  Ndryshimi i Kushteve të Përdorimit

Ne kemi të drejtë t\’i rishikojmë dhe ndryshojmë këto Kushte të Përdorimit në çdo kohë. Ju jeni subjekt ndaj politikave dhe Kushteve në fuqi në momentin kur përdorni këtë faqe interneti ose kur bëni ndonjë porosi, përveç nëse ne, bazuar në ligj ose vendim të subjekteve qeveritare, duhet të bëjmë ndryshime në mënyrë retroaktive në politikat e përmendura, Kushtet ose Politikën e Privatësisë. Në këtë rast, ndryshimet e mundshme do të ndikojnë gjithashtu në porositë e bëra më parë nga ju.

 •  Gjuha e kuptueshme

Konform dispozitave ligjore në fuqi, gjuha e përdorur në këto terme dhe kushte të përgjithshme është Gjuha Shqipe, si njëra ndër gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës. Në rast se konsumatori nuk e kupton gjuhën shqipe, në çdo rast ka të drejtë të kërkojë nga tregtari që kontrata e hartuar t’i ofrohet atij në gjuhë të kuptueshme, me kusht që gjuha përbënë një nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës.

 •  Legjislacioni i aplikueshëm dhe zgjidhja e kontesteve

Për të gjitha çështjet juridike të cilat nuk janë të përfshira në këto terma të përgjithshëm, do të aplikohet Ligji Nr. 06/L-034 Për mbrojtjen e Konsumatorit dhe Ligji Nr. 04/L-077 për Marrëdhënie e Detyrimeve.

Në rast se një apo më shumë nene të kësaj kontrate janë të pavlefshme, jo ligjore apo të pazbatueshme, nenet e tjera do të qëndrojnë në fuqi dhe neni/et e pavlefshme, jo ligjore dhe të pazbatueshme do të zëvendësohen.

Për zgjidhjen e kontesteve që dalin nga kjo Kontratë, ku palë kontrakuese është Gjirafa dhe personi juridik, kompetente është Gjykata Komerciale e Kosovës.

 •  Forca Madhore

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për ndonjë mosrespektim ose vonesë në përmbushje të ndonjë prej detyrimeve që ne marrim sipas Kontratës kur shkaktohen nga ngjarje përtej kontrollit tonë të arsyeshëm (“Forcë madhore”).

Forca Madhore do të përfshijë çdo veprim, ngjarje, dështim për të ushtruar, mosveprim ose aksident që është përtej kontrollit tonë të arsyeshëm, duke përfshirë, ndër të tjera, sa vijon:

(i)   Grevë, bllokim apo forma të tjera proteste;
(ii)  Trazira civile, revolta, pushtim, sulm terrorist ose kërcënim terrorist, lufta (e shpallur ose jo) ose kërcënim apo përgatitje për luftë;
(iii) Zjarri, shpërthimi, stuhia, përmbytja, tërmeti, kolapsi, epidemia ose ndonjë fatkeqësi tjetër natyrore;
(iv)  Pamundësia për të përdorur trenat, anijet, avionët, transportin me mjete motorike ose mjete të tjera të transportit, publike ose private;
(v)   Pamundësia për të përdorur sisteme telekomunikuese publike ose private;
(vi)  Aktet, dekretet, legjislacioni, rregulloret ose kufizimet e çdo qeverie ose autoriteti publik;
(vii) Grevë, mosfunksionim ose aksident në transportin në det ose lumenj, transportin postar ose çdo lloj transporti tjetër;

Detyrimet tona që rrjedhin nga Kontratat pezullohen gjatë periudhës që Forca Madhore është në fuqi dhe ne do të na jepet një zgjatje e periudhës për përmbushjen e këtyre detyrimeve në një kohë të barabartë me kohëzgjatjen e situatës së Forcës Madhore. Ne do të sigurojmë të gjitha burimet e arsyeshme për t\’i dhënë fund situatës së Forcës Madhore ose për të gjetur një zgjidhje që na mundëson të përmbushim detyrimet tona në bazë të Kontratës, pavarësisht situatës së Forcës Madhore.

 •  Pronësia Intelektuale

E gjithë përmbajtja e ofruar në programet e trajnimit në internet është pronë e MakerMinds LLC dhe mbrohet nga ligjet e pronësisë intelektuale. Përdoruesve u jepet një licencë e kufizuar, jo ekskluzive, e patransferueshme për të hyrë dhe përdorur përmbajtjen për qëllime personale, jokomerciale.

 • Çmimi dhe Pagesa

Çmimi i trajnimeve referuar si produkte është ai i cili është i prezentuar në takimin konsultues i cili mbahet online me klientin potencial. Edhe pse MakerMinds provon që t’i shmangë të gjitha gabimet potenciale në çmimet e produkteve, gabime të caktuara mund të ndodhin në kohë të ndryshme. Nëse MakerMinds zbulon se çmimi i një produkti është prezentuar në mënyrë të gabuar, ne do të ju informojmë sa më shpejtë që të jetë e mundur dhe do t’ju ofrohet mundësia për të konfirmuar produktin me çmimin real të tij apo që ta anuloni porosinë tuaj. 

Pagesa mund të bëhet në çfarëdo mënyre të përcaktuar nga MakerMinds, përfshirë pagesën me kredit kartelë, transfer bankar, OneFor, Paysera, PayPal, Western Union, MoneyGram, Ria Transfer etj. Në rastin kur Klienti kërkon që pagesa të bëhet me kredit kartelë, Klienti autorizon MakerMinds në mënyrë shprehimore të ngarkojë kredit kartelën e tij me vlerën e plotë të produktit , kurdo që aplikohen. Siguria e të dhënave të kartelës garantohet nga procesuesi i pagesës – Banka përkatëse përmes faqes së të cilës procesohet pagesa me kartelë. Në asnjë moment të dhënat e kartelës tuaj nuk janë në dispozicion në sistemin tonë. MakerMinds nuk mund të mbahet në asnjë rast përgjegjëse për keqpërdorimin e kredit kartelës nga palët e treta.

Çmimet e produkteve tona mund të ndryshojnë kohë pas kohe, por Klienti nuk mund të ngarkohet me çmim tjetër nga ai i prezentuar online në takim, nëse çmimi ka ndryshuar pas pranimit të Konfirmimit të porosisë, të dërguar nga ana jonë.

7.1.  Detyrimet e pagesës: Të gjitha tarifat për programet e trajnimit janë të prezentuara në takimin konsultues i cili mbahet online. Pagesa duhet të bëhet në bazë të faturës së dërguar përpara se të jepet aksesi në platformat. Përdoruesit janë përgjegjës për të gjitha tarifat që lidhen me lidhjen me programet e trajnimit në internet, duke përfshirë çdo tarifë të ofruesit të shërbimit të internetit.

7.2. Kushtet e pagesës

7.3 Opsioni i pagesave të tarifave: Pjesëmarrësit që zgjedhin opsionin e pagesave me këste bien dakord të bëjnë pagesa sipas datës së përcaktuar nga MakerMinds dhe të rënë dakord.

7.4 Orari i pagesave: Orari i pagesave, duke përfshirë shumat dhe datat e pagesës, do t’u komunikohet pjesëmarrësve pas zgjedhjes së opsionit të pagesës së tarifës.

7.5.  Pasojat e pagesave të vonuara

7.6 Periudha e mospagimit: Pjesëmarrësve u jepet një periudhë mospagimi prej 5 ditësh nga data e caktuar për të bërë pagesën e planifikuar.

7.8. Paralajmërim për çaktivizimin: Nëse një pagesë nuk merret brenda periudhës së hirit, MakerMinds do t’i dërgojë një njoftim paralajmërues pjesëmarrësit, duke i kujtuar atij pagesën e papaguar dhe pasojat e vonesës së mëtejshme.

 •  Çaktivizimi i llogarisë

8.1.  Afati i çaktivizimit: Nëse pagesa e planifikuar nuk merret brenda 5 ditëve pas periudhës së mospagimit, aksesi i pjesëmarrësit në platformat MakerMinds do të çaktivizohet.

9. E drejta e ankesës

Klienti ka të drejtë të parashtrojë ankesë ndaj kompanisë nga i cili është blerë produkti, në rast të moskonformiteteve të produktit dhe të kontratës, në lidhje me çështjet e garantuara, për shkak të blerjes, si dhe arsyeve të tjera të ngjashme, në pajtim me Ligjin për Mbrojten e Konsumatorit. Blerja mund të krijohet mbi bazën e faturës për blerjen e produktit, kontratës së shitjes dhe kartën e garancisë ose në mënyrë tjetër përkatëse. Ankesa paraqitet përmes email adresës drejtuar MakerMinds dhe atë në email adresën contact@makerminds.org.

10.  Tërësia e Kontratës

Këto kushte dhe çdo dokument i referuar në të përbëjnë Kontratën e plotë midis Palëve kontraktuese në lidhje me qëllimin e së njëjtës, duke zëvendësuar çdo pakt, marrëveshje ose premtim të mëparshëm të bërë midis Palëve me gojë ose me shkrim, apo me veprime konkludente.

Palët pranojnë që ne kemi rënë dakord të hyjmë në Kontratë pa u varur në ndonjë deklaratë ose premtim të bërë nga Pala tjetër, ose që mund të kishte rezultuar nga ndonjë deklaratë ose dokument në negociatat midis dy Palëve para kësaj Kontrate, përveç atyre të përmendura shprehimisht në këto Kushte. Asnjë Palë nuk do të ndërmarrë ndonjë veprim në lidhje me ndonjë deklaratë të pavërtetë të bërë nga Pala tjetër, me gojë ose me shkrim, përpara datës së Kontratës (përveç nëse deklarata e pavërtetë në fjalë është bërë me qëllim mashtrimi). I vetmi veprim që mund të ndërmerret nga Pala tjetër do të jetë për shkak të shkeljes së kontratës në përputhje me dispozitat e këtyre Kushteve.

Këto kushte tregtare hyjnë në fuqi më datën 01/01/2020

 1. Sjellja e përdoruesit

Përdoruesit pranojnë të mos përfshihen në asnjë sjellje që mund të prishë ose ndërhyjë në programet e trajnimit në internet. Sjellja e ndaluar përfshin plagjiaturë, mashtrim dhe shpërndarje të paautorizuar të materialeve të kursit.

 1. Përfundimi i Aksesit

MakerMinds rezervon të drejtën për të përfunduar ose pezulluar aksesin e përdoruesit në programet e trajnimit në internet për çfarëdo arsye, duke përfshirë shkeljen e këtyre Kushteve dhe Kushteve.

13. Politika e rimbursimit:

Të gjitha pagesat e bëra në MakerMinds për programet e trajnimit në internet janë të pakthyeshme. Pasi të merret pagesa, aksesi në materialet e trajnimit jepet menjëherë. Prandaj, MakerMinds nuk ofron rimbursime me mjete monetare. Rimbursime të tilla, nëse ka, do të ofrohen vetëm në formën e kredisë për të shfytëzuar për programet e ardhshme ose shërbime të tjera të ofruara nga MakerMinds.

 1. 14.Lëshimi i certifikatës

14.1 Pranueshmëria: Certifikatat do t’u lëshohen pjesëmarrësve që plotësojnë me sukses kërkesat e programeve të trajnimit në internet të ofruara nga MakerMinds. Përfundimi me sukses përcaktohet duke përmbushur kriteret e përcaktuara në udhëzimet përkatëse të programit.

14.2 Formati Online: Certifikatat do të lëshohen vetëm në format elektronik (online). Nuk do të ofrohen certifikata fizike apo të printuara.

 1. Dorëzimi i certifikatës

15.1 Dorëzimi elektronik: Certifikatat do të dorëzohen në mënyrë elektronike në adresën e emailit të dhënë nga pjesëmarrësi gjatë procesit të regjistrimit. Është përgjegjësi e pjesëmarrësit të sigurojë saktësinë e adresës së dhënë të emailit.

15.2 Koha e dorëzimit: Certifikatat do të dorëzohen pasi pjesëmarrësi të ketë plotësuar me sukses kërkesat e programit. MakerMinds rezervon të drejtën për të rregulluar këtë kornizë kohore bazuar në nevojat operacionale.

 1. Përmbajtja e certifikatës

16.1 Informacion i saktë: Certifikata do të përfshijë emrin e pjesëmarrësit, emrin e programit të përfunduar dhe datën e përfundimit. Pjesëmarrësit janë përgjegjës për dhënien e informacionit të saktë dhe të vërtetë gjatë procesit të regjistrimit.

16.2. Përfundimi i projekteve: Për t’u kualifikuar për një certifikatë, pjesëmarrësit duhet të përfundojnë të gjitha projektet e kërkuara brenda periudhës fillestare te caktuar nga trajneri ne produktin dhe grupin e tij/saj.

16.3. Projektet e papërfunduara pas periudhes se specifikuar: Një pjesëmarrës nuk arrin të përfundojë provimin përfundimtar brenda afatit të përcaktuar fillimisht dhe nuk merr një shtyrje të miratuar, ai mund ta dorëzojë provimin me grupin e ardhshem te afert i cili fillon.

16.4. Zgjatje për Përfundimin e Projektit

16.5 Opsioni i Zgjatjes: Pjesëmarrësit që kërkojnë kohë shtesë për të përfunduar projektet e tyre pas periudhës fillestare te caktuar, mund të kërkojnë një zgjatje te afatit per dorezim te projektit.

16.6 Tarifa e dorëzimit me vonesë: Një tarifë për paraqitje me vonesë mund të aplikohet për provimet e dorëzuara pas afatit fillestar dhe pa një shtyrje të miratuar. Shuma e tarifës së dorëzimit të vonuar do t’i komunikohet pjesëmarrësit sipas kërkesës.

16.7 Pagesa për zgjatje: Qasja në platformat e trajnimit në internet do të zgjatet vetëm me pagesën e tarifës së aplikueshme të zgjatjes.

16.8. Periudha fillestare e hyrjes: Pas regjistrimit dhe pagesës me sukses, pjesëmarrësve do t’u jepet akses në platformat e trajnimit në internet në MakerMinds për një periudhë 12 mujore nga data e regjistrimit.

 1. Rinovimi i aksesit

17.1 Opsioni i rinovimit: Pjesëmarrësit mund të zgjedhin të rinovojnë aksesin e tyre në platformat e trajnimit në internet për një periudhë shtesë duke kontaktuar MakerMinds nëpërmjet telefonit ose emaili-t.

17.2 Tarifa e rinovimit: Tarifa e rinovimit për akses të vazhdueshëm do t’u jepet pjesëmarrësve sipas kërkesës. Kjo tarifë mund të ndryshojë sipas gjykimit të MakerMinds.

 1. Përfundimi i aksesit

18.1 Periudha e përfundimit të aksesit: Nëse një pjesëmarrës zgjedh të mos rinovojë aksesin ose nuk paguan tarifën e rinovimit, aksesi i tij në platformat e trajnimit në internet do të përfundojë automatikisht në fund të periudhës 12-mujore.

18.2 Përfundimi për shkelje: MakerMinds rezervon të drejtën të ndërpresë aksesin në platformat e trajnimit në internet për pjesëmarrësit që shkelin termat dhe kushtet e përshkruara këtu ose përfshihen në çfarëdo forme keqpërdorimi ose sjellje të pahijshme.

 1. Fleksibiliteti i orarit

19.1 Rregullimet e orarit: MakerMinds rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në orarin e seancave për programet e trajnimit në internet kur e gjykon të nevojshme.

19.2 Njoftimi: Pjesëmarrësit do të njoftohen për çdo ndryshim të orarit nëpërmjet emailit ose kanaleve të tjera të komunikimit të ofruara gjatë procesit të regjistrimit.

19.3. Arsyet për ndryshimet e orarit

19.4 Nevojat operacionale: Rregullimet e orarit mund të jenë të nevojshme për shkak të nevojave operacionale, rrethanave të paparashikuara ose arsyeve të tjera të përcaktuara nga MakerMinds.

19.5 Disponueshmëria e trajnerit: Ndryshimet mund të ndodhin gjithashtu nëse ka mungesë të papritur të trajnerit, çështje teknike ose faktorë të tjerë që mund të ndikojnë në cilësinë e sesioneve të trajnimit.

19.6. Njoftimi i pjesëmarrësve

19.7. Njoftim paraprak: Kurdoherë që është e mundur, pjesëmarrësit do të njoftohen për ndryshimet e orarit paraprakisht për të lejuar rregullime në oraret e tyre.

 1. Kufizimet e pajisjes

20.1 Përgjegjësia e pjesëmarrësit: Pjesëmarrësit janë përgjegjës për të siguruar që pajisjet e tyre, duke përfshirë laptopët dhe pajisjet e tjera, të përmbushin kërkesat teknike të specifikuara për programet e trajnimit në internet nga MakerMinds.

20.2 Mbështetja teknike: MakerMinds ofron mbështetje teknike në lidhje me përdorimin e platformave të saj të trajnimit në internet, por nuk merr përgjegjësi për çështjet që dalin nga pajisjet, softueri ose hardueri pjesëmarrës.

20.3 Çështjet përtej kontrollit tonë: MakerMinds nuk mban përgjegjësi për çështjet që lindin nga pajisje të papajtueshme, softuer të vjetëruar ose faktorë të tjerë jashtë kontrollit të tij.

20.4 Fushëveprimi i kufizuar: MakerMinds mund të ofrojë udhëzime të përgjithshme për çështje teknike që lidhen me aksesin në programet e trajnimit në internet, por nuk ofron mbështetje teknike gjithëpërfshirëse për pajisjet personale të pjesëmarrësve.

20.5 Mbështetje e jashtme: Pjesëmarrësit inkurajohen të kërkojnë ndihmë nga prodhuesi i pajisjes së tyre, ofruesi i sistemit operativ ose burime të tjera përkatëse për çështje specifike për pajisjet e tyre.